Aztec Deities
Tezcatlipoca
"Smoking Mirror"

Click on the pictures
 
 


 
 
Borgia Codex

Wikipedia